رسالت مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


رسالت مرکز

ما بر آنيم تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند انسانی و با برخورداری ازموقعیت معنوی و جغرافیایی ویژه شهر مقدس مشهد و قدمت و حسن اعتبار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و توان و ظرفیت بالای جامعه فرهیخته دانشگاه، با  فراهم نمودن بستر يك محيط ايمن و کنترل شده، شرايط ارتقاء مهارت های بالينی، ارتباطی، تفكرانتقادی، كار گروهی و فراگيری علم همراه با عمل را برای نيروهای متخصصی كه رسالت مراقبت از انسان را به عهده دارند، به صورت همه جانبه و با تسلط كامل فراهم آوريم.