اهداف مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 1. ارتقاء جایگاه دانشگاه در حوزه آموزش مهارتهای بالینی در سطح ملی و منطقه ای
 2. ارتقاء فرآیند آموزش های مرتبط با مهارت های ارتباطی، کار تیمی و آموزش بین حرفه ای
 3. ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی و کارگروهی
 4. ایجاد فرصتهایی برای یادگیری مستقل و مداوم
 5. تبیین، تبلیغ و ترویج فرهنگ ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه فناوری های آموزشی علوم پزشکی
 6. طراحی و اجرای دوره های مهارتی کوتاه مدت حرفه ای برای مقاطع مختلف علوم پزشکی
 7. طراحی و تولید بومی شبیه سازهای آموزش پزشکی
 8. توسعه همکاری های راهبردی دوجانبه در زمینه انتقال تکنولوژی ساخت شبیه سازهای آموزشی با جامعه بین الملل با تاکید بر کشورهای همسایه
 9. برنامه ریزی دقیق آموزش بالینی بر مبنای نیازهای جامعه، پاسخگو بودن و منطبق بر الگوی مبتنی بر صلاحیت(Competency- based medical education)
 10. ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی منطبق بر بسته تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
 11. برنامه ریزی جهت استفاده هدفمند از تکنولوژی های نوین در تربیت نیروی انسانی با تاکید بر مهارت یادگیری خود راهبر و مداوم